המכתב היומי

יום ד’ י”ט מנחם-אב תשפ”א
ההבדל בין אלו השאיפה שלהםכבוד כסף ותאוותלבין אלו ששאיפתם הפנימית לעשות רצון אבינו שבשמים 
אלו השואפים להשיגכבוד כסף ותאוות כל הזמן נדמה להם שהינההם משיגים את המטרה ורק כאשר מתקרביםקרוב ממש אל המצב בו הוא חושב שהנהמשיג את המטרה מתגלה אצלו שהמטרהבעצם מרוחקת ממנו. 
אבל אלו השואפיםלאהבת ה’ ולדבקות בו יתברך יודעים מיד להכיר שהשגת המטרה רחוקה ממנו
ואדרבהככל ששואף יותר מכיר ביותר עד כמה שהוארחוק מהשגת המטרהומבין היטב שבכוחותהטבעיים שלו אין לו כל סכוי להשיג את המטרה כי יצר לב האדם רק רע כל היום.
 וא”כ הסכוי היחידי בהשגת המטרה הוא רק בזהשהקב”ה בכבודו ובעצמו יאיר חסדו וחמלתו עליושכל מה שיעשה האדם בפעולה המעשיתבכל רגע ורגע יהיה בדרךההשגחה הפרטית ממש 
וממילא ישיג את המטרה בכוחות עליונים ממש ובזה יתגלה כבוד שמו כי לית ליה מגרמי כלום והכל ממש מציאות ה’ יתברך.כגמול עלי אמו….

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5